Image

Tấm ảnh đầu tiên với máy ảnh mới

Tấm ảnh đầu tiên với máy ảnh mới

Chó con của bố!

Máy ảnh của bố đến sớm hơn mong đợi.
Tặng con tấm ảnh đầu tiên này.

Bố yêu con !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s